ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 215 13 228 112 68 180 327 81 408
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 197 13 210 76 68 144 273 81 354
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 33 46 46 79 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 164 164 30 30 194 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 13 68 68 81 81
สหวิทยาการ 18 18 36 36 54 54
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 6 6 12 12
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 12 29 29 41 41
รวมทั้งหมด 215 13 228 112 68 180 327 81 408