ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 69 145 214 78 950 1,028 147 1,095 1,242
บริหารธุรกิจ 69 104 173 78 520 598 147 624 771
ปวส.การจัดการ 14 14 49 49 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 23 23 35 35
ปวส.การตลาด 7 7 36 36 43 43
บธ.บ.การจัดการ 32 32 207 207 239 239
บธ.บ.การตลาด 23 23 79 79 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 69 69 78 78 147 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 16 126 126 142 142
บัญชี 25 25 322 322 347 347
ปวส.การบัญชี 3 3 16 16 19 19
บช.บ.การบัญชี 22 22 306 306 328 328
ศิลปศาสตร์ 16 16 108 108 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 67 67 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 41 41 47 47
รวมทั้งหมด 69 145 214 78 950 1,028 147 1,095 1,242