ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 62 117 179 29 474 503 91 591 682
บริหารธุรกิจ 62 76 138 29 214 243 91 290 381
บธ.บ.การจัดการ 28 28 88 88 116 116
บธ.บ.การตลาด 33 33 90 90 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 62 62 29 29 91 91
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 15 15 36 36 51 51
บัญชี 37 37 239 239 276 276
บช.บ.การบัญชี 37 37 239 239 276 276
ศิลปศาสตร์ 4 4 21 21 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 21 21 25 25
รวมทั้งหมด 62 117 179 29 474 503 91 591 682