ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 968 968 119 119 1,087 1,087
วิศวกรรมไฟฟ้า 512 512 40 40 552 552
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 66 4 4 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 30 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 43 43 8 8 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 15 15 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 314 314 13 13 327 327
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 268 268 42 42 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 268 268 42 42 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 188 188 37 37 225 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 35 35 23 23 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 153 153 14 14 167 167
รวมทั้งหมด 968 968 119 119 1,087 1,087