ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46 98 144 25 470 495 71 568 639
บริหารธุรกิจ 46 54 100 25 197 222 71 251 322
บธ.บ.การจัดการ 29 29 117 117 146 146
บธ.บ.การตลาด 11 11 27 27 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 44 44 25 25 69 69
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 14 53 53 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2 2 2
บัญชี 28 28 229 229 257 257
บช.บ.การบัญชี 28 28 229 229 257 257
ศิลปศาสตร์ 16 16 44 44 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 44 44 60 60
รวมทั้งหมด 46 98 144 25 470 495 71 568 639