ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 399 399 251 251 650 650
พืชศาสตร์ 72 72 63 63 135 135
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 10 10 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 53 53 53 53 106 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 34 34 39 39 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 34 34 39 39 73 73
วิทยาศาสตร์ 33 33 12 12 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 33 12 12 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 132 132 91 91 223 223
ปวส.ประมง 20 20 3 3 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 21 21 18 18 39 39
วท.บ.ประมง 27 27 10 10 37 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 64 64 60 60 124 124
อุตสาหกรรมเกษตร 128 128 46 46 174 174
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 33 33 1 1 34 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 79 79 79 79
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 42 42 56 56
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 399 399 251 251 650 650