ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 234 234 24 24 258 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 174 174 22 22 196 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 13 13 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 8 8 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 1 1 68 68
วิศวกรรมเครื่องกล 60 60 2 2 62 62
ปวส.ช่างยนต์ 60 60 2 2 62 62
รวมทั้งหมด 234 234 24 24 258 258