ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 234 234 24 24 258 258
วิศวกรรมเครื่องกล 127 127 3 3 130 130
ปวส.ช่างยนต์ 60 60 2 2 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 1 1 68 68
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 13 13 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 13 13 72 72
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 8 8 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 8 8 56 56
รวมทั้งหมด 234 234 24 24 258 258