ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 231 231 235 235 466 466
พืชศาสตร์ 67 67 36 36 103 103
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 2 2 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24 24 6 6 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 34 34 24 24 58 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 57 57 49 49 106 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 9 13 13 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 48 36 36 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 85 85 69 69 154 154
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 4 4 10 10
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 44 44 54 54 98 98
วท.บ.ประมง 32 32 10 10 42 42
อุตสาหกรรมเกษตร 22 22 81 81 103 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 56 56 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 18 18 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 11 11 3 3 14 14
รวมทั้งหมด 231 231 235 235 466 466