ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 85 93 178 115 838 953 200 931 1,131
บริหารธุรกิจ 85 40 125 115 307 422 200 347 547
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 9 9 119 119 128 128
บธ.บ.การตลาด 21 21 73 73 94 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 85 85 115 115 200 200
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 115 115 124 124
บัญชี 17 17 353 353 370 370
บช.บ.การบัญชี 17 17 353 353 370 370
ศิลปศาสตร์ 36 36 178 178 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 75 75 85 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 26 103 103 129 129
รวมทั้งหมด 85 93 178 115 838 953 200 931 1,131