ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,010 2,010 388 388 2,398 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 520 520 16 16 536 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 2 2 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 240 240 7 7 247 247
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 121 121 7 7 128 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 769 769 166 166 935 935
ปวส.ไฟฟ้า 74 74 23 23 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 37 18 18 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 11 11 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 145 145 34 34 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 246 246 40 40 286 286
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 91 91 21 21 112 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 132 19 19 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 333 333 108 108 441 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 29 29 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 234 234 79 79 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 388 388 98 98 486 486
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 4 4 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 55 55 4 4 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 202 202 70 70 272 272
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 20 20 82 82
รวมทั้งหมด 2,010 2,010 388 388 2,398 2,398