ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 215 13 228 117 68 185 332 81 413
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 197 13 210 76 68 144 273 81 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 164 164 30 30 194 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 13 68 68 81 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 33 46 46 79 79
สหวิทยาการ 18 18 41 41 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 12 34 34 46 46
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 6 6 12 12
รวมทั้งหมด 215 13 228 117 68 185 332 81 413