ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 71 151 222 79 1,003 1,082 150 1,154 1,304
บริหารธุรกิจ 71 105 176 79 529 608 150 634 784
ปวส.การจัดการ 14 14 49 49 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 23 23 35 35
ปวส.การตลาด 7 7 36 36 43 43
บธ.บ.การจัดการ 33 33 216 216 249 249
บธ.บ.การตลาด 23 23 79 79 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 71 71 79 79 150 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 16 126 126 142 142
บัญชี 30 30 365 365 395 395
ปวส.การบัญชี 3 3 16 16 19 19
บช.บ.การบัญชี 27 27 349 349 376 376
ศิลปศาสตร์ 16 16 109 109 125 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 68 68 78 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 41 41 47 47
รวมทั้งหมด 71 151 222 79 1,003 1,082 150 1,154 1,304