ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 58 77 71 167 238 90 225 315
บริหารธุรกิจ 19 48 67 71 142 213 90 190 280
ปวส.การจัดการ 4 4 31 31 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 13 13 19 19
บธ.บ.การจัดการ 27 27 65 65 92 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19 19 71 71 90 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 11 11 33 33 44 44
ศิลปศาสตร์ 10 10 25 25 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 25 25 35 35
รวมทั้งหมด 19 58 77 71 167 238 90 225 315