ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 52 107 159 29 455 484 81 562 643
บริหารธุรกิจ 52 72 124 29 212 241 81 284 365
บธ.บ.การจัดการ 27 27 87 87 114 114
บธ.บ.การตลาด 32 32 90 90 122 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 52 52 29 29 81 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 13 35 35 48 48
บัญชี 34 34 228 228 262 262
บช.บ.การบัญชี 34 34 228 228 262 262
ศิลปศาสตร์ 1 1 15 15 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 15 15 16 16
รวมทั้งหมด 52 107 159 29 455 484 81 562 643