ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 41 91 132 25 466 491 66 557 623
บริหารธุรกิจ 41 49 90 25 195 220 66 244 310
บธ.บ.การจัดการ 29 29 117 117 146 146
บธ.บ.การตลาด 11 11 27 27 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 41 41 25 25 66 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 51 51 60 60
บัญชี 28 28 227 227 255 255
บช.บ.การบัญชี 28 28 227 227 255 255
ศิลปศาสตร์ 14 14 44 44 58 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 44 44 58 58
รวมทั้งหมด 41 91 132 25 466 491 66 557 623