ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 51 69 71 160 231 89 211 300
บริหารธุรกิจ 18 41 59 71 135 206 89 176 265
ปวส.การจัดการ 3 3 30 30 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 8 8 12 12
บธ.บ.การจัดการ 27 27 64 64 91 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 18 18 71 71 89 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 7 33 33 40 40
ศิลปศาสตร์ 10 10 25 25 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 25 25 35 35
รวมทั้งหมด 18 51 69 71 160 231 89 211 300