ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 366 366 229 229 595 595
พืชศาสตร์ 64 64 62 62 126 126
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 10 10 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 45 45 52 52 97 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 32 32 38 38 70 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 32 32 38 38 70 70
วิทยาศาสตร์ 32 32 12 12 44 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 32 32 12 12 44 44
สัตวศาสตร์และประมง 115 115 76 76 191 191
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 9 9 24 24
ปวส.ประมง 10 10 1 1 11 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 63 63 56 56 119 119
วท.บ.ประมง 27 27 10 10 37 37
อุตสาหกรรมเกษตร 123 123 41 41 164 164
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 33 33 1 1 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 13 37 37 50 50
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 75 75 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 366 366 229 229 595 595