ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 217 217 24 24 241 241
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 165 165 22 22 187 187
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 54 54 13 13 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 8 8 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 1 1 65 65
วิศวกรรมเครื่องกล 52 52 2 2 54 54
ปวส.ช่างยนต์ 52 52 2 2 54 54
รวมทั้งหมด 217 217 24 24 241 241