ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 217 217 24 24 241 241
วิศวกรรมเครื่องกล 116 116 3 3 119 119
ปวส.ช่างยนต์ 52 52 2 2 54 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 1 1 65 65
วิศวกรรมไฟฟ้า 54 54 13 13 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 54 54 13 13 67 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 8 8 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 8 8 55 55
รวมทั้งหมด 217 217 24 24 241 241