ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 362 876 1,238 156 2,682 2,838 518 3,558 4,076
บริหารธุรกิจ 362 637 999 156 1,522 1,678 518 2,159 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 66 66 153 153 219 219
บธ.บ.การจัดการ 133 133 384 384 517 517
บธ.บ.การตลาด 225 225 381 381 606 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 64 64 233 233 297 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 362 362 156 156 518 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 145 145 346 346 491 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 24 24 28 28
บัญชี 110 110 724 724 834 834
บช.บ.การบัญชี 110 110 724 724 834 834
ศิลปศาสตร์ 129 129 436 436 565 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 48 48 240 240 288 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 65 146 146 211 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 50 50 66 66
รวมทั้งหมด 362 876 1,238 156 2,682 2,838 518 3,558 4,076