ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,067 3,067 583 583 3,650 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 357 357 129 129 486 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 90 90 59 59 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 125 125 39 39 164 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 44 11 11 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 98 98 20 20 118 118
วิศวกรรมเครื่องกล 671 671 81 81 752 752
ปวส.ช่างยนต์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 78 78 35 35 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 404 404 6 6 410 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 68 68 38 38 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 2 2 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,035 1,035 130 130 1,165 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 1 1 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 82 82 37 37 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 372 372 39 39 411 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 337 337 36 36 373 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 25 3 3 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 136 136 7 7 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 27 27 6 6 33 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 22 1 1 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 358 358 104 104 462 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 59 59 60 60 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 299 299 44 44 343 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 646 646 139 139 785 785
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 41 41 9 9 50 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 323 323 92 92 415 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 225 225 38 38 263 263
รวมทั้งหมด 3,067 3,067 583 583 3,650 3,650