ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 158 8 166 89 47 136 247 55 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 142 8 150 54 47 101 196 55 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 120 120 21 21 141 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 8 8 47 47 55 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 22 33 33 55 55
สหวิทยาการ 16 16 35 35 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 12 28 28 40 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 4 6 6 10 10
รวมทั้งหมด 158 8 166 89 47 136 247 55 302