ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 68 144 212 75 938 1,013 143 1,082 1,225
บริหารธุรกิจ 68 103 171 75 511 586 143 614 757
ปวส.การจัดการ 13 13 46 46 59 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 23 23 35 35
ปวส.การตลาด 7 7 34 34 41 41
บธ.บ.การจัดการ 32 32 205 205 237 237
บธ.บ.การตลาด 23 23 79 79 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 68 68 75 75 143 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 16 124 124 140 140
บัญชี 25 25 319 319 344 344
ปวส.การบัญชี 3 3 16 16 19 19
บช.บ.การบัญชี 22 22 303 303 325 325
ศิลปศาสตร์ 16 16 108 108 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 67 67 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 41 41 47 47
รวมทั้งหมด 68 144 212 75 938 1,013 143 1,082 1,225