ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 209 209 227 227 436 436
พืชศาสตร์ 62 62 34 34 96 96
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 22 22 6 6 28 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 32 32 24 24 56 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 56 56 48 48 104 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 8 8 12 12 20 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 48 36 36 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 69 69 65 65 134 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 36 36 54 54 90 90
วท.บ.ประมง 29 29 10 10 39 39
อุตสาหกรรมเกษตร 22 22 80 80 102 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 55 55 64 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 18 18 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 11 11 3 3 14 14
รวมทั้งหมด 209 209 227 227 436 436