ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33 102 135 12 364 376 45 466 511
บริหารธุรกิจ 33 64 97 12 181 193 45 245 290
บธ.บ.การจัดการ 17 17 32 32 49 49
บธ.บ.การตลาด 17 17 50 50 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 33 12 12 45 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 30 99 99 129 129
บัญชี 38 38 183 183 221 221
บช.บ.การบัญชี 38 38 183 183 221 221
รวมทั้งหมด 33 102 135 12 364 376 45 466 511