ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 928 928 116 116 1,044 1,044
วิศวกรรมไฟฟ้า 491 491 41 41 532 532
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 69 69 13 13 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 290 290 17 17 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 102 102 6 6 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 22 22 5 5 27 27
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 240 240 40 40 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 240 40 40 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 197 197 35 35 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 26 16 16 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 171 171 19 19 190 190
รวมทั้งหมด 928 928 116 116 1,044 1,044