ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,099 2,099 421 421 2,520 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 323 323 51 51 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 133 29 29 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 58 58 18 18 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 4 4 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 422 422 14 14 436 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 87 87 2 2 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 252 252 12 12 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 677 677 154 154 831 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 28 12 12 40 40
ปวส.ไฟฟ้า 82 82 20 20 102 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 46 46 14 14 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 269 269 45 45 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 161 161 46 46 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21 21 8 8 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 70 70 9 9 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 362 362 129 129 491 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 106 106 38 38 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 256 256 91 91 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 315 315 73 73 388 388
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 3 3 68 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 62 62 6 6 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 188 188 64 64 252 252
รวมทั้งหมด 2,099 2,099 421 421 2,520 2,520