ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 220 220 115 115 335 335
พืชศาสตร์ 62 62 35 35 97 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 62 62 34 34 96 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 51 51 29 29 80 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 47 47 29 29 76 76
วิทยาศาสตร์ 65 65 15 15 80 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 65 65 15 15 80 80
สัตวศาสตร์และประมง 31 31 10 10 41 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 26 8 8 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 11 11 26 26 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 22 22 33 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 220 220 115 115 335 335