ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 134 134 27 27 161 161
วิศวกรรมเครื่องกล 75 75 19 19 94 94
ปวส.ช่างยนต์ 38 38 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 8 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 19 19 48 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 8 8 67 67
ปวส.ไฟฟ้า 20 20 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 7 7 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 134 134 27 27 161 161