ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33 61 94 89 140 229 122 201 323
บริหารธุรกิจ 33 47 80 89 123 212 122 170 292
ปวส.การจัดการ 3 3 30 30 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 11 11 20 20
บธ.บ.การจัดการ 19 19 26 26 45 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 16 56 56 72 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 33 33 88 88 121 121
ศิลปศาสตร์ 14 14 17 17 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 17 17 31 31
รวมทั้งหมด 33 61 94 89 140 229 122 201 323