ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,207 3,207 586 586 3,793 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 379 379 133 133 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 94 94 57 57 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 105 105 33 33 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 77 77 18 18 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 25 25 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 677 677 78 78 755 755
ปวส.ช่างยนต์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 93 93 29 29 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 407 407 9 9 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 108 108 38 38 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 2 2 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,066 1,066 120 120 1,186 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 65 65 3 3 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 9 9 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 439 439 54 54 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 330 330 35 35 365 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 9 1 1 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 79 79 3 3 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 72 72 12 12 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 22 3 3 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 346 346 110 110 456 456
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 56 56 68 68 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 290 290 42 42 332 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 739 739 145 145 884 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 38 8 8 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 397 397 100 100 497 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 250 37 37 287 287
รวมทั้งหมด 3,207 3,207 586 586 3,793 3,793