ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 387 15 402 131 61 192 518 76 594
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 255 15 270 83 61 144 338 76 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 182 182 34 34 216 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 15 15 61 61 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 38 38 49 49 87 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 132 132 48 48 180 180
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 40 40 7 7 47 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 12 26 26 38 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 10 9 9 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 22 22 4 4 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 46 46 46 46
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 2 2 2 2 4 4
รวมทั้งหมด 387 15 402 131 61 192 518 76 594