ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 188 188 234 234 422 422
พืชศาสตร์ 36 36 23 23 59 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 13 13 3 3 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 13 13 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 7 7 11 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 95 95 76 76 171 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 16 16 33 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 78 78 60 60 138 138
สัตวศาสตร์และประมง 26 26 29 29 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 21 21 34 34
วท.บ.ประมง 12 12 8 8 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 31 31 106 106 137 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19 19 80 80 99 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 17 17 19 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 5 5 15 15
รวมทั้งหมด 188 188 234 234 422 422