ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,099 2,099 421 421 2,520 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 554 554 18 18 572 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 87 87 2 2 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 252 252 12 12 264 264
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 4 4 136 136
วิศวกรรมไฟฟ้า 810 810 183 183 993 993
ปวส.ไฟฟ้า 82 82 20 20 102 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 28 12 12 40 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 46 46 14 14 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 161 161 46 46 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 269 269 45 45 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21 21 8 8 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 70 70 9 9 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 133 29 29 162 162
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 362 362 129 129 491 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 106 106 38 38 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 256 256 91 91 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 373 373 91 91 464 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 62 62 6 6 68 68
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 3 3 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 188 188 64 64 252 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 58 58 18 18 76 76
รวมทั้งหมด 2,099 2,099 421 421 2,520 2,520