ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 127 127 20 20 147 147
วิศวกรรมเครื่องกล 68 68 12 12 80 80
ปวส.ช่างยนต์ 38 38 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 8 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 22 12 12 34 34
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 8 8 67 67
ปวส.ไฟฟ้า 20 20 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 7 7 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 127 127 20 20 147 147