ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 412 412 236 236 648 648
พืชศาสตร์ 58 58 41 41 99 99
ปวส.พืชศาสตร์ 28 28 10 10 38 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 30 30 31 31 61 61
เรียนรวม 108 108 88 88 196 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 106 106 88 88 194 194
วิทยาศาสตร์ 32 32 11 11 43 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 32 32 11 11 43 43
สัตวศาสตร์และประมง 85 85 51 51 136 136
ปวส.ประมง 16 16 6 6 22 22
ปวส.สัตวศาสตร์ 24 24 12 12 36 36
วท.บ.ประมง 12 12 1 1 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 33 32 32 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 129 129 45 45 174 174
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 37 37 37
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 17 40 40 57 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 73 73 2 2 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 412 412 236 236 648 648