ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 267 267 35 35 302 302
วิศวกรรมเครื่องกล 138 138 5 5 143 143
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 2 2 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 3 3 79 79
วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 15 15 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 15 15 83 83
วิศวกรรมอุตสาหการ 61 61 15 15 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 61 61 15 15 76 76
รวมทั้งหมด 267 267 35 35 302 302