ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,207 3,207 585 585 3,792 3,792
วิศวกรรมเครื่องกล 677 677 78 78 755 755
ปวส.ช่างยนต์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 93 93 29 29 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 108 108 38 38 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 407 407 9 9 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 2 2 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,249 1,249 170 170 1,419 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 65 65 3 3 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 9 9 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 9 1 1 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 330 330 35 35 365 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 440 440 53 53 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 79 79 3 3 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 72 72 12 12 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 77 77 18 18 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 105 105 33 33 138 138
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 22 3 3 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 439 439 167 167 606 606
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 94 94 57 57 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 56 56 68 68 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 289 289 42 42 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 842 842 170 170 1,012 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 42 42 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 38 8 8 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 250 37 37 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 397 397 100 100 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 103 25 25 128 128
รวมทั้งหมด 3,207 3,207 585 585 3,792 3,792