ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 929 929 115 115 1,044 1,044
วิศวกรรมไฟฟ้า 491 491 41 41 532 532
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 22 22 5 5 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 69 69 13 13 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 290 290 17 17 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 102 102 6 6 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 240 240 40 40 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 240 40 40 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 198 198 34 34 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 26 16 16 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 172 172 18 18 190 190
รวมทั้งหมด 929 929 115 115 1,044 1,044