ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 40 98 138 38 828 866 78 926 1,004
บริหารธุรกิจ 40 42 82 38 291 329 78 333 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 7 7 50 50 57 57
บธ.บ.การตลาด 15 15 45 45 60 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 40 38 38 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 19 19 196 196 215 215
บัญชี 19 19 385 385 404 404
บช.บ.การบัญชี 19 19 385 385 404 404
ศิลปศาสตร์ 37 37 152 152 189 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 43 43 47 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 28 94 94 122 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 5 15 15 20 20
รวมทั้งหมด 40 98 138 38 828 866 78 926 1,004