ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 62 62 89 89 151 151
วิทยาศาสตร์ 41 41 24 24 65 65
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 41 24 24 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 21 21 65 65 86 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 8 8 32 32 40 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 13 13 33 33 46 46
รวมทั้งหมด 62 62 89 89 151 151