ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 23 93 116 10 442 452 33 535 568
บริหารธุรกิจ 23 54 77 10 188 198 33 242 275
บธ.บ.การจัดการ 14 14 72 72 86 86
บธ.บ.การตลาด 10 10 22 22 32 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 23 10 10 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 30 94 94 124 124
บัญชี 23 23 219 219 242 242
บช.บ.การบัญชี 23 23 219 219 242 242
ศิลปศาสตร์ 16 16 35 35 51 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 35 35 51 51
รวมทั้งหมด 23 93 116 10 442 452 33 535 568