ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 267 267 35 35 302 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 205 205 33 33 238 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 15 15 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 61 61 15 15 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 3 3 79 79
วิศวกรรมเครื่องกล 62 62 2 2 64 64
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 2 2 64 64
รวมทั้งหมด 267 267 35 35 302 302