ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 510 897 1,407 274 2,646 2,920 784 3,543 4,327
บริหารธุรกิจ 510 650 1,160 274 1,456 1,730 784 2,106 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 74 74 133 133 207 207
บธ.บ.การจัดการ 81 81 187 187 268 268
บธ.บ.การตลาด 150 150 226 226 376 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 53 53 154 154 207 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 271 271 111 111 382 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 18 286 304 23 730 753 41 1,016 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 221 221 140 140 361 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 6 6 26 26 32 32
บัญชี 114 114 759 759 873 873
บช.บ.การบัญชี 114 114 759 759 873 873
ศิลปศาสตร์ 133 133 431 431 564 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 28 28 154 154 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 60 60 153 153 213 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 45 45 124 124 169 169
รวมทั้งหมด 510 897 1,407 274 2,646 2,920 784 3,543 4,327