ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 242 242 27 27 269 269
วิศวกรรมเครื่องกล 37 37 13 13 50 50
ปวส.ช่างยนต์ 22 22 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 13 13 28 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 145 145 6 6 151 151
ปวส.ไฟฟ้า 23 23 1 1 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 122 122 5 5 127 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 8 8 68 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 3 3 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 41 41 5 5 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 242 242 27 27 269 269