ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 31 99 130 12 357 369 43 456 499
บริหารธุรกิจ 31 62 93 12 179 191 43 241 284
บธ.บ.การจัดการ 17 17 32 32 49 49
บธ.บ.การตลาด 17 17 50 50 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 31 31 12 12 43 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 97 97 125 125
บัญชี 37 37 178 178 215 215
บช.บ.การบัญชี 37 37 178 178 215 215
รวมทั้งหมด 31 99 130 12 357 369 43 456 499