ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 898 898 114 114 1,012 1,012
วิศวกรรมไฟฟ้า 478 478 41 41 519 519
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 64 64 13 13 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 282 282 17 17 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 102 102 6 6 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 22 22 5 5 27 27
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 233 233 39 39 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 233 233 39 39 272 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 187 187 34 34 221 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 26 16 16 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 161 161 18 18 179 179
รวมทั้งหมด 898 898 114 114 1,012 1,012