ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 40 93 133 38 800 838 78 893 971
บริหารธุรกิจ 40 39 79 38 275 313 78 314 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 7 7 49 49 56 56
บธ.บ.การตลาด 14 14 45 45 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 40 38 38 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 17 181 181 198 198
บัญชี 19 19 377 377 396 396
บช.บ.การบัญชี 19 19 377 377 396 396
ศิลปศาสตร์ 35 35 148 148 183 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 42 42 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 26 91 91 117 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 5 15 15 20 20
รวมทั้งหมด 40 93 133 38 800 838 78 893 971