ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 59 88 88 147 147
วิทยาศาสตร์ 38 38 23 23 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 38 38 23 23 61 61
อุตสาหกรรมเกษตร 21 21 65 65 86 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 8 8 32 32 40 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 13 13 33 33 46 46
รวมทั้งหมด 59 59 88 88 147 147