ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,021 2,021 409 409 2,430 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 315 315 50 50 365 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 126 126 29 29 155 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 58 58 18 18 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 131 131 3 3 134 134
วิศวกรรมเครื่องกล 406 406 14 14 420 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 74 74 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 2 2 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 249 249 12 12 261 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 657 657 150 150 807 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 25 11 11 36 36
ปวส.ไฟฟ้า 80 80 20 20 100 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 45 45 14 14 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 263 263 43 43 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 155 155 46 46 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21 21 8 8 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 68 68 8 8 76 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 326 326 123 123 449 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 86 86 36 36 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 240 87 87 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 317 317 72 72 389 389
ปวส.ช่างโลหะ 62 62 2 2 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 60 60 6 6 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 195 195 64 64 259 259
รวมทั้งหมด 2,021 2,021 409 409 2,430 2,430