ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,021 2,021 409 409 2,430 2,430
วิศวกรรมเครื่องกล 537 537 17 17 554 554
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 74 74 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 2 2 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 249 249 12 12 261 261
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 131 131 3 3 134 134
วิศวกรรมไฟฟ้า 783 783 179 179 962 962
ปวส.ไฟฟ้า 80 80 20 20 100 100
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 25 11 11 36 36
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 45 45 14 14 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 155 155 46 46 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 263 263 43 43 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21 21 8 8 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 68 68 8 8 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 126 126 29 29 155 155
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 326 326 123 123 449 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 86 86 36 36 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 240 87 87 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 375 375 90 90 465 465
ปวส.ช่างกลโรงงาน 60 60 6 6 66 66
ปวส.ช่างโลหะ 62 62 2 2 64 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 195 195 64 64 259 259
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 58 58 18 18 76 76
รวมทั้งหมด 2,021 2,021 409 409 2,430 2,430