ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 206 206 110 110 316 316
พืชศาสตร์ 59 59 33 33 92 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 59 59 33 33 92 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 44 44 28 28 72 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 44 44 28 28 72 72
วิทยาศาสตร์ 61 61 14 14 75 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 61 61 14 14 75 75
สัตวศาสตร์และประมง 31 31 10 10 41 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 26 8 8 34 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 11 11 25 25 36 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 21 21 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 206 206 110 110 316 316